O časopisu

 

Područje djelovanja

Zbornik Lovranšćine časopis je Katedre Čakavskoga sabora Lovran koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz različitih polja i grana pretežno humanističkoga područja (filologija, povijest, povijest umjetnosti, etnologija i antropologija i dr.), a koji tematiziraju Lovran i/ili područje Lovranštine, odnosno regije koja je kulturno‑povijesno gravitirala i/ili gravitira Lovranu, ali se tiču i širega prostora sjeverne jadranske obale i unutrašnjosti (područje Istre i Kvarnera, u prvome redu Liburnije). Posebna se pozornost pridaje objavljivanju prikaza, osvrta i ocjena recentne znanstvene i opće izdavačke aktivnosti navedenoga područja.

 

Politika otvorenoga pristupa

Zbornik Lovranšćine časopis je u otvorenome pristupu. Časopis omogućava otvoreni pristup radovima prema načelu da slobodan pristup istraživanju podržava veću globalnu razmjenu znanja, sukladno licenciji Creative Commons (CC BY). Sadržaj svakoga broja slobodno je dostupan bez naknade za korisnika ili ustanovu. Korisnici imaju pravo bez prethodnoga dopuštenja izdavača ili autora čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati, mrežno povezivati ili na koji drugi zakonit način koristiti članke objavljene u časopisu sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. Takva je politika u skladu s definicijom Budimpeštanske inicijative o otvorenome pristupu (BOAI).

Radovi se primaju kontinuirano i poziv je autorima stalno otvoren. Uredništvo časopisa autorima ne naplaćuje predaju, obradu i objavu radova.

 

Recenzijski postupak

Svaki pristigli rad najprije prolazi početno vrednovanje Uredništva. Ako Uredništvo ocijeni rad relevantnim za objavljivanje, rad se šalje u recenzijski postupak. Uredništvo može odbiti prilog bez slanja u recenzijski postupak ako smatra da je tema rada izvan fokusa Zbornika Lovranšćine, ako je već prihvatilo za objavu rad koji je iste teme, ako je rad loše kvalitete ili ako ne udovoljava zahtjevima slanja rada u časopis. Rad koji na formalnoj razini ne zadovoljava propozicije časopisa vratit će se autorima na doradu prije slanja u recenzijski postupak. Prihvaćaju se samo radovi koji nisu prethodno drugdje objavljeni.

Uredništvo za prihvaćeni rad osigurava dvije neovisne recenzije. Primjenjuje se postupak dvostruko slijepe recenzije, u kojemu se ne otkriva ni identitet autora ni identitet recenzenta. Uredništvo na prijedlog dvaju recenzenata određuje kategoriju rada (izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni rad, stručni članak). Rad se objavljuje uz naznaku kategorije dobivene pri recenziji. U slučaju neslaganja recenzenata o kategoriji priloga rad se šalje trećemu recenzentu. Konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo.

Najkasnije dva mjeseca nakon predaje rukopisa autor će biti upoznat s rezultatima recenzijskog postupka. Autor je dužan prepraviti rad u skladu s eventualnim uputama, sugestijama, zahtjevima i primjedbama recenzenata i Uredništva te sve promjene označiti, odnosno obrazložiti zašto pojedine promjene nisu provedene. Popravljeni tekst dat će se recenzentima na uvid ako to zatraže. Nakon zaključenja recenzijskoga postupka i eventualne autorske dorade rad se šalje na lekturu i korekturu.

 

Etika objavljivanja i zlouporaba

Zbornik Lovranšćine djeluje u skladu s prihvaćenim načelima etičnosti u znanosti, a sprečavanje zlouporabe u akademskome izdavaštvu jedno je od područja kojemu časopis posvećuje osobitu pozornost. Nikakva vrsta neetična ponašanja nije prihvatljiva. Slanjem priloga autori potvrđuju izvornost sadržaja i jamče da poslani radovi nisu prethodno objavljeni na drugome jeziku (dijelom ili u cijelosti) te da nisu u postupku objavljivanja u kojoj drugoj publikaciji.

Uredništvo časopisa u potpunosti se odriče odgovornosti za moguće slučajeve plagiranja u zaprimljenim prilozima. Autori snose punu odgovornost za svaki slučaj plagiranja, neovisno o tome je li otkriven tijekom recenzijskoga postupka ili nakon objave rada u časopisu.

 

Obveze urednika, autora i recenzenata

Obveze glavnoga urednika, autora i recenzenata časopisa Zbornik Lovranšćine preuzeti su u doslovnu ili neznatno izmijenjenu obliku prema Elsevierovim i COPE-ovim standardima očekivanoga etičnog ponašanja.

 

Obveze glavnoga urednika

 1. Odluka o objavljivanju. Glavni urednik časopisa odgovoran je za odluku o tome koji od pristiglih radova treba biti objavljen. Glavni urednik rukovodi se politikama uredništva časopisa i ograničen je zakonskim okvirima koji se odnose na eventualnu klevetu, povredu intelektualnog vlasništva i plagiranje. Glavni urednik može se pri odlučivanju savjetovati s uredništvom ili recenzentima.
 2. Recenziranje. Glavni urednik mora se pobrinuti da recenzijski postupak bude pošten, nepristran i pravovremen. Svaki rad ocijenjen relevantnim za objavljivanje šalje se na recenziju dvama vanjskim i neovisnim recenzentima.
 3. Fair play. Glavni urednik treba rukopise vrednovati prema njihovu intelektualnome sadržaju, ne praveći razlike u rasi, spolu, seksualnoj orijentaciji, religijskim uvjerenjima, etničkome podrijetlu, državljanstvu ili političkome opredjeljenju autora.
 4. Povjerljivost. Glavni urednik obvezuje se štititi povjerljivost svih podataka i informacija koje se odnose na zaprimljene radove.

 

Obveze autora

 1. Standardi izvješćivanja. Točan prikaz provedenoga istraživanja i objektivna rasprava o njegovoj važnosti obveza je svakoga autora. Podaci na kojima se temelji rad moraju biti u njemu točno predstavljeni. Rad treba sadržavati dovoljno pojedinosti i referencija kako bi omogućio drugima ponavljanje postupka.
 1. Izvornost i plagiranje. Autori moraju jamčiti da su napisali posve izvorno djelo, a ako su se služili tuđim djelom i/ili riječima, da su to učinili navodeći ih i/ili citirajući na odgovarajući način.
 2. Istodobno objavljivanje. Autori moraju jamčiti da poslani rad nije trenutno u postupku objavljivanja u drugim publikacijama. Radove koji se bave istim istraživanjem ne smiju objaviti u više različitih časopisa.
 3. Navođenje izvora. Autori su dužni navoditi i/ili citirati izvore na odgovarajući način. Svi izvori podataka i izdanja koja su utjecala na njihov rad moraju biti navedeni.
 4. Autorstvo. Autorstvo treba ograničiti na pojedince koji su značajno pridonijeli koncepciji, nacrtu, izvedbi ili tumačenju priložene studije. Svi koji su značajno pridonijeli radu moraju biti navedeni kao suautori. Autor za korespondenciju treba jamčiti da su svi suautori vidjeli i odobrili konačnu inačicu rada te da su suglasni s predajom i objavljivanjem rada.
 5. Očitovanje o sukobu interesa. Ako postoji financijski, osobni ili bilo kakav drugi sukob interesa u vezi s radom koji bi se mogao protumačiti kao neprimjeren utjecaj, autor mora odmah o tome obavijestiti glavnoga urednika.
 6. Fundamentalne pogreške u objavljenim radovima. Ako u bilo kojem trenutku autor otkrije značajnu pogrešku ili netočnost u svojem radu, dužan je odmah o tome obavijestiti glavnoga urednika ili izdavača te surađivati s glavnim urednikom kako bi se rad povukao ili popravio.

 

Obveze recenzenata

 1. Doprinos uredničkom odlučivanju. Recenzijski postupak pomaže glavnomu uredniku pri donošenju uredničkih odluka, a kroz uredničku komunikaciju s autorom može pomoći i autoru pri poboljšanju članka.
 2. Pravovremenost. Recenzent koji se ne osjeća kvalificiranim za recenziju rukopisa ili zna da neće moći recenziju poslati pravovremeno obvezan je navrijeme o tome obavijestiti glavnoga urednika i odbiti recenziju.
 3. Povjerljivost. Rukopis primljen na recenziju mora biti tretiran kao povjerljiv dokument. Recenzent ne smije ni sa kim dijeliti podatke o njemu ili kontaktirati s autorima bez dopuštenja glavnoga urednika.
 4. Standardi objektivnosti. Recenzent je obvezan objektivno recenzirati primljeni rad te jasno i argumentirano iznijeti svoje poglede.
 5. Etičnost. Recenzent je obvezan prijaviti glavnomu uredniku svaku vrstu sličnosti ili preklapanja između rada trenutačno na razmatranju s bilo kojim drugim objavljenim radom s kojim je osobno upoznat.
 6. Očitovanje o sukobu interesa. Ako postoji sukob interesa u vezi s radom prihvaćenim za recenziju, recenzent mora odmah o tome obavijestiti glavnoga urednika.

 

Autorska prava

Zbornik Lovranšćine nositelj je prava nad svim u njemu objavljenim radovima. Autor zadržava pravo ponovnoga objavljivanja rada u drugome djelu kojemu je autor, primjerice u obliku poglavlja u vlastitoj knjizi, no u slučaju objavljivanja u drugoj publikaciji treba navesti da je rad izvorno objavljen u Zborniku Lovranšćine.

 

Učestalost izlaženja

Zbornik Lovranšćine izlazi bijenalno od 2010. godine, a od 2018. godine anualno.