No. 5 (2018)

 

Oj, more duboko… od Banjine do Cesari, oj…

CVJETANA MILETIĆ

 

Riječ glavnog urednika / Editorial

IGOR ETEROVIĆ

 

ČLANCI / ARTICLES

O jednome graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća / 17th-century Border Dispute Between Lovran and Mošćenice

IVANA ETEROVIĆ, ROBERT DORIČIĆ

 

Stanovništvo sjevernog dijela lovranske gradske jezgre u XIX. stoljeću / The inhabitants of the northern part of the Lovran historic town core in XIX century

ROBERTO ŽIGULIĆ, SANJA BILOŠ ŽIGULIĆ

 

Letters from Lovran in the Correspondence of Vjekoslav Spinčić / Pisma iz Lovrana u korespondenciji Vjekoslava Spinčića

ALEXANDER D. HOYT

 

Utjecaj turizma na razvoj lovranske luke od kraja 19. stoljeća do Prvog svjetskog rata / The influence of tourism on development of Lovran’s harbor in the late 19th century up until the First World War

JELENA BARIĆ

Lovranu, autor Zlatko Špoljar: Prilog istraživanju kulturne i socijalne povijesti Lovrana sredine 20. stoljeća / Lovranu by Zlatko Špoljar: A contribution to the cultural and social history of Lovran in the middle of the 20th century

ZORICA MANOJLOVIĆ

Obalna toponimija Lovranštine / The Coastal Toponymy of Lovran Region

IGOR ETEROVIĆ

 

OSVRTI, PRIKAZI I IZVJEŠĆA / REVIEWS AND REPORTS

Silvana Milotić, Gore na vršiće drage Mošćenice, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, Mošćenice, 2016.

TONI BUTERIN

 

Bernard Franković i Maja Polić (ur.), Viktor Car Emin 1870.–1963. (povodom 145. obljetnice rođenja): Zbornik radova, Katedra Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga – Udruga „Jenio Sisolski“, Mošćenička Draga – Brseč, 2016.

ANA MONTAN

 

Riccardo Staraj (ur.), Sport u Općini Mošćenička Draga / Lo sport nel Comune di Draga di Moschiena, Naklada Kvarner, Rijeka, 2016.

IVA GALOVIĆ

 

Nadija Rubeša, Kraj mošćeničkog komuna, vlastita naklada, Kraj, 2017.

IGOR ETEROVIĆ

 

Sandra Požar, Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi, Udruga „Jenio Sisolski“ – Katedra Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga, Brseč – Mošćenička Draga, 2017.

IVANA ETEROVIĆ

 

Anton Tončić Kalčić, Zbirka dogodovština, III. dio: Pužev komun i okolica u dogodovštinama / 1930–2015. g., vlastita naklada, Mučići, 2016.

CVJETANA MILETIĆ

 

Mune i Žejane Maksu Pelozi: Zbornik radova znanstvenog skupa „Mune Maksu Pelozi“, održanog u Velim Munama 24. listopada 2015., Udruga „Žejane“, Žejane, 2016.

JELENA BARIĆ

 

Priča o lisici i vuku (Šćorica de lisica ši de lupu, „Tragovi“: Udruga za dokumentiranje i istraživanje jezika i kulture Istre i Kvarnera, Rijeka, 2016.)

CVJETANA MILETIĆ

 

Iz fotografskog albuma Urbana Rienznera: 1. bataljun SS policijskog puka „Bozen“ 1944. godine na području Istre, Krasa i Kvarnera, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka, 2017.

MARKO BADURINA

 

Spomen za oneh keh već ni (Lipa, Memorijalni centar „Lipa pamti“, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka, 2016.)

CVJETANA MILETIĆ

 

Palež u sjećanjima / Vžgano v spominih / Le memorie degli incendi, katalog izložbe, Istarsko povijesno društvo, Pula, 2017., 86 str.

HRVOJE BADURINA

 

Miroslav Krpan, Zrela dob – Vinko Surina… Legenda, Adriapublic d.o.o., Rijeka, 2017.

ALFRED ŠAINA

 

Goran Filipi i Barbara Buršić Giudici (ur.), Istriotski lingvistički atlas: drugo, popravljeno i dopunjeno izdanje / Atlante Linguistico Istrioto: seconda edizione riveduta e ampliata / Istriotski lingvistični atlas: druga, popravljena in dopolnjena izdaja, Znanstvena udruga „Mediteran“, Pula, 2017.

IVO MIŠUR

 

Izvješće o radu Katedre Čakavskoga sabora Lovran 2016.–2018. / Report on the work of the Lovran Chair of Chakavian Parliament 2016-2018

IGOR ETEROVIĆ